Algemene voorwaarden

Bij de koop van één of meerdere fietsen en/of fietsonderdelen zijn de algemene koopvoorwaarden van toepassing zoals u hieronder kunt vinden. Deze zijn op u van toepassing bij het plaatsen van een bestelling op onze website.

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Fietsbezorgd: Fietsbezorgd.
 2. Koper: de natuurlijke persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Fietsbezorgd.
 3. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Fietsbezorgd en koper, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 4. Koopobject: één of meerdere fietsen, die tezamen met eventuele toebehoren het onderwerp is/zijn van de koopovereenkomst.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

De ondernemer:
Vestigingsadres:
Correspondentieadres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
KvK-nummer:
BTW-nummer:

Fietsbezorgd
Bollenweg 6, 7495 RV Ambt Delden
Utrecht
+31626545414
Info@fietsbezorgd.nl
?
?

Artikel 3 Toepasselijkheid

De in deze algemene voorwaarden vervatte bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Fietsbezorgd en koper zijn gesloten.

Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Bij gebruik van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden fiets. Kennelijke vergissingen in het aanbod bindt Fietsbezorgd niet.
 3. De koper moet aanvaarden binnen de door de Fietsbezorgd gestelde termijn. Is er geen termijn gegeven dan moet de consument direct aanvaarden.

Artikel 5 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Fietsbezorgd onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Fietsbezorgd is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden. 
 3. Indien blijkt dat bij aangaan van de overeenkomst door de koper onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Fietsbezorgd het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 4. In de overeenkomst staat in ieder geval:
  • de identiteit van de Fietsbezorgd zoals handelsnaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • de omschrijving van de fiets;
  • de prijs (inclusief btw) van de fiets;
  • verwijzing naar de garantievoorwaarden;
  • de wijze van betaling;
  • de leveringsdatum. Indien geen leveringsdatum is afgesproken wordt de fiets, onderdeel of accessoire in ieder geval binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst afgeleverd behoudens uitzonderingen.

Artikel 6 Betaling

 1. Betaling dient volgens de op de website aangegeven betaalmethoden. Betaling moet uiterlijk, maar bij voorkeur direct bij aangaan overeenkomst, gebeuren op het moment van afleveren van de fiets.
 2. Fietsbezorgd en koper kunnen bij voorkeur schriftelijk afspreken dat er niet direct betaald hoeft te worden. Wordt er geen exact betalingsmoment vastgesteld, dan is de betalingstermijn veertien dagen na aflevering.
 3. De koper moet het verschuldigde bedrag betalen voor het verstrijken van de betalingstermijn. Doet hij dat niet, dan stuurt Fietsbezorgd na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de koper de gelegenheid om binnen zeven dagen na ontvangst van de betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.
 4. Als na het verstrijken van de betalingstermijn nog steeds niet betaald is, mag Fietsbezorgd rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 5. Ook mogen incassokosten in rekening worden gebracht voor buitengerechtelijke kosten. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan wettelijke grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de koper worden afgeweken.

Artikel 7 Levering

 1. Fietsbezorgd zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed leveren binnen 2 werkdagen, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slecht gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de koper hiervan direct in kennis gesteld. Een nieuwe leverdatum wordt voorgesteld. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden
 2. Na ontbinding conform het vorige lid zal Fietsbezorgd het bedrag dat de koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 3. Fietsbezorgd levert op de overeengekomen datum en locatie. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de Fietsbezorgd kenbaar heeft gemaakt.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van de bestelling berust bij Fietsbezorgd tot het moment van levering aan de koper of een vooraf aangewezen en aan Fietsbezorgd bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Fietsbezorgd raadt de koper aan de geleverde producten te inspecteren bij aflevering en de daarbij gebleken gebreken direct te melden.
 6. Fietsbezorgd is gerechtigd, indien het bestelde product niet meer leverbaar is, een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product. Koper is gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 8 Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten op onze website heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper.
 2. Gedurende de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 3. Koper kan van zijn herroepingsrecht gebruik maken door binnen de termijn, gesteld in lid 1, een mail te sturen naar info@fietsbezorgd.nl of op andere ondubbelzinnige wijze kenbaar maakt aan Fietsbezorgd dat hij van de koop afziet.
 4. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat aan Fietsbezorgd retourneren conform de instructies.

Artikel 9 Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten voor de terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de koper een bedrag heeft betaald, zal Fietsbezorgd dit bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping, terugbetalen.

Artikel 10 Annuleren

 1. Koper heeft het recht de overeenkomst die op afstand is gesloten met Fietsbezorgd te annuleren tot 48 uur vooraf de overeengekomen levertermijn.
 2. De koper moet alle schade vanwege het annuleren vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de totale koopprijs van de fiets, onderdeel of accessoire, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben afgesproken.
 3. De schade moet binnen tien dagen na het annuleren worden betaald. Als de koper na tien dagen niet heeft betaald, mag Fietsbezorgd de koper melden dat de koper de overeenkomst alsnog moet nakomen. De koper kan dan geen beroep meer doen op het annuleren.

Artikel 11 Garantie

 1. Fietsbezorgd staat er voor in dat de producten beantwoorden aan de overeenkomst. Dat wil zeggen voldoen aan de vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen. Koper krijgt geleverd wat hij op grond van de overeenkomst mocht verwachten.
 2. Fietsbezorgd biedt standaard twee maanden garantie aangaande mechanische mankementen op de fiets die ingaat op de dag na aflevering. Betreffende banden, verlichting, handvatten en sloten dient de koper bij aflevering de fiets te controleren en eventuele mankementen direct in kennis te stellen.
 3. Indien koper een beroep wilt doen op de garantie zijn de garantievoorwaarden van toepassing:
  • In het bezit zijn van het betalings- en aankoopbewijs
  • Garantie wordt uitgesloten indien fiets onjuist en/of onzorgvuldigh is gebruikt
 4. Indien Fietsbezorgd de klacht gegrond acht, wordt na overleg met de koper het gebrek hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de koper betaalde prijs voor het product.

Artikel 12 Klachtenprocedure

 1. Indien de koper een klacht heeft over een product en/of andere aspecten van de dienstverlening van Fietsbezorgd dan kan hij deze telefonisch of per mail indienen. Hiervoor kan de koper de contactgegevens gebruiken die op de website te vinden zijn.
 2. Fietsbezorgd geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie.
× Waar kunnen wij jou mee helpen? Available from 10:00 to 17:00